12. SINIF BİYOLOJİ 2.DÖNEM 1.SINAV 3.YAZILI SORULARI C

A) Aşağıda Verilen Boşlukları doldurunuz . (22 puan)

DNA mokekülü hücrede ………………………………………… , ……………………………………ve ………………………………… bulunur. Bir

DNA nükleotitin yapısında …………………………. , ………………………………… Ve …………………………………… bulunur.

İnsanda hemofili ……………………………..(………………….) genler tarafından kontrol edilir.Şansa bağlı olup her zaman gerçekleşmeyen olaylara ……………………………… denir. Genetik bilimi ile ilgili calışmaları ilk yapan bilim adamı …………………………………….dır.iki karakter bakımından heterozigot olan bireylere …………………………………. denir.

B) Klasik sorular

1) DNA sı Normal Azotlu olan bir bakteri N lü ortamda art arda iki kez bölünmesiyle meydana gelen bakterilerdeki Normal azotlu DNA ların Melez DNA lara oranını bulunuz(10 puan)

2) RNA ve DNA molekülleri arasındaki farkları yazınız.(6 puan)

3) 4500 aminoasitten oluşan bir proteinin sentezlenmesi için DNA nın anlamlı zincirinde kaç nükleotit vardır işlemlerle belirtiniz? (10 puan)

4) Protein sentezini nasıl gerçekleşir basamaklarını göstererek anlatınız(15 puan)

5) Genetiğin bilimin temellerinin atılmasını sağlıyan bitki olan bezelyelerin özelliklerini yazınız(6 puan)

6) Bir dersanede bulunan 60 öğrenciden yarısı siyah saçlı ,on kişiden dördü buğday tenli,sekiz kişiden ikisi yeşil gözlü öğrencilerden oluşmaktadır.Öğrencilerden rastgele secilen bir kişinin siyah saçlı, buğday tenli ,yeşil gözlü olma olasılığını hesaplayınız(5 puan)

7) Homozigot Siyah saçlı bir erkekle sarı saçlı bir kadından oluşan F1 ve F2 bireylerinin fenotiplerini genptiplerini bularak oranlarını ifade ediniz?(10 puan)

C)Tanım soruları (3*6=18 puan)

tRNA:

Kalıtım bilimi:

Fenotip:

Allel gen:

Lokus:

Translasyon:

12. SINIF BİYOLOJİ 2.DÖNEM 1.SINAV 2.YAZILI SORULARI B

A) Aşağıda Verilen Boşlukları doldurunuz . (22 puan)

RNA mokekülü hücrede ………………………………………… , ……………………………………ve ………………………………… bulunur. Bir

RNA nükleotitin yapısında …………………………. , ………………………………… Ve …………………………………… bulunur.

Her zaman gerçekleşmeyen şansa bağlı olaylara ……………………………… denir.Bir karakter bakımından

heterozigot olan bireylere …………………………………. denir.İnsanda 0 kan grubu ……………………………..(………………….)

genler tarafından kontrol edilir. Kalıtımla ilgili calışmları ilk yapan bilim adamı…………………………………….dır.

B) Klasik sorular

1) DNA ve RNA molekülleri arasındaki farkları tablo cizerek yazınız.(6 puan)

2) DNA sı Ağır Azotlu olan bir bakteri N lü ortamda art arda iki kez bölünmesiyle meydana gelen bakterilerdeki Normal azotlu DNA ların Melez DNA lara oranını bulunuz(10 puan)

3) 1500 aminoasitten oluşan bir proteinin sentezlenmesi için DNA nın anlamlı zincirinde kaç nükleotit vardır işlemlerle belirtiniz? (10 puan)

4) Protein sentezini şekil çizerek anlatınız(15 puan)

5) Mendeli başarıya ulaştıran bitkinin genel özelliklerini yazınız?(6 puan)

6) Bir sınıftaki bulunan 40 öğrenciden yarısı sarı saçlı,on kişiden dördü beyaz tenli,sekiz kişiden ikisi mavi gözlü öğrencilerden oluşmaktadır.Öğrencilerden rastgele secilen bir kişinin sarı saçlı, beyaz tenli mavi gözlü olma olasılığını hesaplayınız(5 puan)

7) Homozigot Siyah gözlü bir erkekle mavi gözlü bir kadından oluşan F1 ve F2 bireylerinin fenotiplerini genptiplerini bularak oranlarını ifade ediniz?(10 puan)

C)Tanım soruları (3*6=18 puan):

mRNA:

Genetik bilimi:

Lokus:

Translasyon:

Genotip:

Gen:

12. SINIF BİYOLOJİ 2.DÖNEM 1.SINAV 1.YAZILI SORULARI A

1) Bir canlıda çevrenin yada genetik yapının etkisi ile ortaya  çıkan ve gözlenebilen özelliklere ne ad verilir?

A) Genotip

B) Fenotip

C) Kalıtım

D) Melez

E) Saf Döl

2) AABbCcDDEeFFGgHHkkSs genotipli bir bireyde kaç çeşit gamet oluşur?

A) 128

B) 64

C) 32

D) 16

E) 8

3) Siyah ve beyaz tüylü kobaylar çaprazlandığında %100 oranında alacalı bireylerin görülmesi, aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A) Çekiniklik

B) Baskınlık

C) Çok alellik

D) Eksik baskınlık

E) Dihibritlik

4) Taşıyıcı bir anne ile renk körü bir babanın renk körü bir kız çocuğu oluyor. Bu ailede doğacak erkek çocukların renk körü olma olasılığı nedir?

A) %50

B) %25

C) %0

D) %100

E) %75

5) (44+XX) olan bir yumurtalıkta (23+X) ve (21+X) şeklinde bir oluşum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Genlerde ayrılmama

B) Gonozomlarda ayrılmama

C) Otozomlarda ayrılmama

D) Genlerde mutasyon

E) Kromozomlarda parça değişimi

6) Bakterilerde yeni özelliklerin ortaya çıkmasına neden olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Varyasyon

B) Modifikasyon

C) Mutasyon

D) Konjugasyon

E) Rekombinasyon

7) Aşağıdakilerden hangisi mutasyona neden olmaz?

A) Radyasyon

B) Çeşitli kimyasal maddeler ( formaldehit,civa,sigara..)

C) pH değişiklikleri

D) Sıcaklık

E) Ultrason

8) Aşağıdaki hastalıklardan hangisi yada hangileri insanda X ve Y kromozomlarının homolog kısmına bağlı olarak kalıtıma uğrarlar?

I-Hemofili II-Xeroderma pigmentosum III- Yapışık parmaklılık IV-kırmızı –yeşil renk körlüğü V- Retinis pigmentosa VI-Kulak kıllılığı

A) I-II-III

B) II-III-IV

C) II-IV

D) III-V-VI

E) II-V

9) Aşağıdaki yazılanlardan hangileri kesin doğrudur?

I- Bir ailede kız çocuğu renk körü ise baba renk körüdür

II- Erkek çocuklar renk körü ise anne mutlaka renk körlüğü geni taşır.

III- Kız çocuğu taşıyıcı ise anne renk körüdür.

IV- Erkek çocuk sağlam ise baba kesin sağlamdır.

A) I-II

B) I-III

C) II-III-IV

D) III-IV

E) I-II-III-IV

10) Hemofili bir kız çocuğuna ve hemofili bir erkek çocuğuna sahip bir ailede babanın genotipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) X Y

B) X Y

C) X Y

D) X Y

E) X Y

11) Aşağıdaki organik baz dizilişlerinden hangisi DNA zinciri üzerinde yer almaz.

A) ATGG

B) ATTA

C) ATUG

D) GGGG

E) GCTA

12)  Dihibrit çaprazlama ile F2 de oluşan bireylerin fenotipik ayrışım oranı ………………………dır.

13) RNA’da ………………… bazı bulunmaz bunun yerine ……………………….. bazı bulunur.

14) Nokta mutasyonu ile hemoglobini kodlayan genlerden birinin değişmesi sonucunda Glutamik Asit yerine Valin amino asidi oluşur. Böylece ………………………………………………………… adı verilen ve anormal hemoglobinlerin oluştuğu kalıtsal bir bozukluk ortaya çıkar.

15) ……………………………… kromozom yapısına sahip bireylere süper dişi adı verilir. Bu bireylerin eşey organları gelişir fakat menstrüal döngülerinde anormallikler vardır. Zeka geriliği görülür. Bazıları normal ve doğurgan olabilir.

16)  Kan uyuşmazlığı Rh faktörü bakımından ………………………… bir baba ile ……………………… ……….bir anneden ………………………….bir fetüsün oluştuğu durumlarda ortaya çıkar.

13.14.15.ve 16.sorular 10’ar puan. İlk 12 soru ise 5 puandır

12. SINIF BİYOLOJİ 1.DÖNEM 3.SINAV 1.YAZILI SORULARI A

A) Doğru Yanlış Soruları ( Her Soru 2 Puan)

( ) 1) Bir karakter için birbirinden farklı alel genler taşıyan birey, o karakter yönünden heterozigottur.

( ) 2) Eksik baskınlıkta her genotip ayrı bir fenotipin ortaya çıkmasını sağlar.

( ) 3) Genetik biliminin esaslarını açıklayan ilk çalışmalar Mendel tarafından yapılmıştır.

( ) 4) Eşeyli üreyen canlılarda üreme hücrelerine spor denir.

( ) 5) İki özellik için melez olan iki dölün çaprazlanmasına monohibrit çaprazlama denir.

( ) 6) DNA’nın yapısında bulunan 5 karbonlu şeker ribozdur.

( ) 7) mRNA molekülü, DNA’nın bir zinciri üzerinden sentezlenir.

( ) 8) Protein sentezi için DNA’nın kendini eşlemesi zorunludur.

( ) 9) Replikasyon olayıyla genetik bilgi yavru hücrelere aktarılır.

( ) 10) rRNA, hücredeki toplam RNA’ların %80’ini oluşturur.

B) Aşağıda Verilen Cümlelerdeki Boşluklara Uygun Sözcükleri Yerleştiriniz. ( Her Soru 3 Puan)

1) Canlıda sentezlenecek proteinlerin tümüne ait bilgiyi kapsayan yönetici molekül …………. dır.

2) Protein sentezinde görev yapan DNA ipliğine ………… iplik denir.

3) Protein sentezinin yapıldığı organel …………….. ‘dur.

4) Hücredeki amino asitleri tanıyarak ribozomlara taşıyan ……………. RNA’dır.

5) DNA’dan mRNA sentezine ……………………. denir.

6) Genotipleri farklı canlıların eşleştirilmesi ya da tozlaştırılmasına ……………. adı verilir.

7) Biri anneden, diğeri babadan gelen aynı karakterleri kontrol eden genleri içeren kromozom çiftine ………….  …………. denir.

8) Baskın özellikteki gen ………….. gendir.

9) Monohibrit çaprazlama ile F2’de oluşan bireylerin fenotipik ayrışım oranı ………… şeklinde olur.

10) Bazı karakterlerin dölden döle geçişleri ………… ………… ile gösterilebilir.

C) Aşağıdaki Soruları Yanıtlayınız.(5 P)

1) Mendel’in genetik çalışmalarında bezelyeleri tercih etme sebeplerinden üç tanesini yazınız.

2) Kontrol çaprazlaması hangi amaçla yapılır?

3) AaBbGg X AaBbGg genotipli bireylerin çaprazlanmasında kaç çeşit fenotip ve genotip oluşur?

4) EeRrmmNn genotipindeki bir bireyin eRmN genotipinde gamet meydana getirme oranı nedir?

5) Genotipi AaRrKk X Aarr KK olan bireylerden meydana gelecek bireyin aRK fenotipinde olma olasılığı nedir?

6) RrDdEe genotipli bireyin oluşturacağı gamet çeşidi sayısını ve gamet çeşitlerini yazınız. (Çatallandırma yöntemi ile)

C) Test Soruları (Her Soru 2 Puan)

1) Bir ailede anne, A özelliği bakımından baskın fenotiptedir ve bu özelliğin çekinik genini de taşımaktadır (heterozigot).

Babanın genotipi aşağıdakilerden hangisindeki gibi olursa, çocukların fenotipinde bu çekinik özellik kesinlikle görülmez? (2000-ÖSS)

A) AA

B) Aa

C) aa

D) xAy

E) aay

2) Yuvarlak ve sarı tohumlu bir bezelye bitkisinin, heterozigot olup olmadığını anlamak için aşağıdaki genotiplerden hangisine sahip bir bezelye bitkisi ile çaprazlanması gerekir? (Yuvarlak  tohumluluk (Y) ve sarı tohumluluk(S) özellikleri dominanttır.)

A) YYSS

B) yyss

C) YYSs

D) yySS

E) YySS

3) Dihibrit çaprazlada oluşabilecek genotip çeşidi, fenotip çeşidinden ne kadar fazladır?

A) 9

B) 6

C) 5

D) 4

E) 3

4) I.Resesif II. Dominant III.Eksik baskın

Yukarıda verilen karakterlerden hangilerinde, fenotipe bakılarak genotip kesin olarak söylenebilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) I ve II

D) I ve III

E) II ve III

5) Siyah ve beyaz tüylü kobaylar çaprazlandığında %100 oranında alacalı bireylerin görülmesi, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Baskınlık

B) Eş baskınlık

C) Çok alellik

D) Dihibritlik

E) Çekiniklik

6) Aşağıdaki organik baz dizilişlerinden hangisi DNA zinciri üzerinde yer almaz?

A) ATGG

B) ATTA

C) ATUG

D) GGGG

E) GCTA

7) Ribozom üzerinde 3000 nükleotitden sentezlenen protein zincirinde kaç adet peptid bağı bulunur?

A) 3000

B) 1500

C) 1499

D) 1000

E) 999

8) 160 amino asitten oluşan bir protein sentezi sırasında görev yapan DNA parçasında toplam kaç nukleotit bulunur?

A) 160

B) 320

C) 960

D) 480

E) 1080

9) Bir hücrenin protein sentezlemesi sırasında, aşağıdakilerden hangisine doğrudan gerek duyulmaz?

A) mRNA

B) Enzimler

C) Aminoasit

D) Mitokondri

E) Ribozom

10) mRNA’ların enzimlere benzeyen yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A)Tekrar tekrar kullanılmaları

B) Tek dizi nükleotit taşımaları

C) Aminoasitleri bağlamaları

D)Nükleotidlerden yapılmış olmaları

E) Biyolojik şifreyi taşımaları

12. SINIF BİYOLOJİ 1.DÖNEM 1.SINAV 1.YAZILI SORULARI A

1) Oksijen yokluğunda yada yetersizliğinde organik molekülleri, etil alkol yada laktik aside kadar parçalayarak enerji elde edilmesi olayına ne ad verilir?

A)Fotosentez

B)Fermantasyon

C) Biyoenerjitik

D) Solunum

E) Oksijenli solunum

2) 6 molekül Glikoz’un glikoliz tepkimeleri ile parçalanması  sonucunda toplam kaç ATP oluşur?

A) 4

B) 6

C) 12

D) 24

E) 36

3) Aşağıda verilenlerden hangisi yada hangileri endergonik tepkimelerdir?

I-Biyosentez tepkimeleri II-Oksijenli solunum III-Fiziksel hareketi sağlayan tepkimeler

IV-Oksijensiz solunum V-Aktif taşıma tepkimeleri

A) I-II-III

B) II-III-IV

C) I-II-V

D) II-IV

E) I-III-V

4) “Görebildiğimiz ışık bandı mor,mavi,yeşil,sarı,turuncu ve kırmızı ışıktan ibarettir.” Bu açıklamaya göre en fazla enerji yüklü olan ışık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mor

B) Mavi

C) Kırmızı

D) Sarı

E) Turuncu

5) 36 molekül NADH nin açığa çıktığı glikoliz olayında kaç molekül Glikoz tüketilir? Kaç ATP üretilir?

A) 36-glikoz , 36 ATP

B) 18 glikoz, 36 ATP

C) 16 glikoz,72 ATP

D) 72 glikoz, 36 ATP

E) 18 glikoz, 72 ATP

6) 7 molekül glikozun kullanıldığı etil alkol fermantasyonunda kaç molekül CO açığa çıkar?

A) 7

B) 10

C) 12

D) 14

E) 16

7) “Hayvansal hücrelerde enerji elde etmek için kullanılan moleküller; Glikoz, ATP, Kreatin fosfat ve glikojendir.” Buna göre hayvansal bir hücrede enerji elde etmek için kullanılan moleküllerin öncelik sırasına göre ilk kullanılandan son kullanılana doğru sıralanışı aşağdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) ATP-Kreatin fosfat-Glikoz-Glikojen

B) Glikoz -ATP-Kreatin fosfat-Glikojen

C) Kreatin fosfat-Glikoz -ATP- Glikojen

D)Glikojen -Kreatin fosfat-Glikoz -ATP

E) ATP-Glikojen-Glikoz

8) Fotosentez olayında;

I-Devirli fosforilasyon II- Devirsiz fosforilasyon III-Karbon tutma tepkimesi

Evrelerinden hangisi yada hangilerinde ATP sentezi görülür?

A)Yalnız I

B) I ve II

C) Yalnız II

D) I ve III

D) I,II ve III

9) Bira mayası hücrelerinin bulundukları ortama, 2 molekül maltoz verildiğinde oksijensiz solunum sonucu net ATP kazancı nedir?

A) 2

B) 4

C) 8

D) 16

E)32

10) Fotosentez olayında klorofilden kopan elektronlar klorofile dönemezse, klorofil molekülü aşağıdakilerden hangisinden gerekli elektronu sağlayabilir?

A) HO (suyun) fotolizinden

B) ATP’ nin hidrolizinden

C) Oluşturduğu oksijenden

D) CO ‘ den

E) Ortamdaki organik besinlerden

11)  “Engelmanın ışık prizmasından geçirerek elde etiği değişik dalga boylarındaki ışıkları fotosentez yapan bir alg üzerine düşürmesi sonucunda oksijeni seven bakterilerin değişik dalga boylarındaki ışıklarda dağılımını aşağdaki gibi gözlemlemiştir:

En fazla mavi ve mor, daha sonra kırmızı ve en azda sarı ve yeşil de bakteriler toplanmıştır”

Bakterilerin farklı dalga boyundaki ışıklarda farklı toplanmalarının nedeni……………………………………. …………………………………………………………………………………………………………….. dir.

12) 6 molekül glikozun üretildiği bir fotosentez olayında …………….. sayıda ATP ye ve ………………. ………………………… sayıda NADPH ‘ye ihtiyaç vardır.

13) Fotosentezin karbon tutma reaksiyonlarının tamamı kloroplastların ………………………………….., ………………’da , ışık tepkimeleri ise kloroplastların …………………………………………….. ‘da gerçekleşir.

14)  Bir bitkide fotosentez olayı sırasında 90 molekül Oksijen atmosfere verildiğine göre ; …………….. molekül glikoz üretilmiştir. ……………..molekül CO (karbondioksit ) kullanılmıştır.

15) Fotosentezin hızını etkileyen çevresel faktörler;………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….Fotosentezin hızını etkileyen kalıtsal faktörler: …………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………..

11. SINIF BİYOLOJİ 2.DÖNEM 3.SINAV 3.YAZILI SORULARI C

Doğru Yanlış Soruları ( Her Soru 5 Puandır)

1) Parathormon ve kalsitonin antogonist hormonlardır.

2) Soluk alışveriş hızını denetleyen temel madde O2 dir.

3) Bitkilerde nemli havalarda terleme hızı düşüktür.

4) HCL pasif tripsinojeni aktif tripsine çevirir.

5) Sıcak bölgedeki balıklar soğuk bölgelerdekilerine göre daha büyüktür.

Boşluk Doldurma Soruları ( Her Boşluk 5 Puandır)

1) Karaciğerde bulunan …………………….hücreleri ömrünü tamamlamış alyuvarları parçalar.

2) Çizgili kaslarda biriken………………………. Yorgunluğa neden  olur.

3) Böceklerde …………………solunumu görülür.

4) Kalbin kasılmasına……………… gevşemesine …………………denir.

Klasik Sorular ( Her soru 10 Puandır.)

1) Karaciğerin görevlerinden 5 tanesini yazınız.

2) Karbonhidratların sindirimini yazınız.

3) Karada yaşayan canlıların solunum organları neden vücut içinde bulunmak zorundadır.

4) İnsanda CO2’nin taşınmasını açıklayınız.

5) Akciğer solunumu hangi canlılarda görülür? Yazınız

11. SINIF BİYOLOJİ 2.DÖNEM 3.SINAV 2.YAZILI SORULARI B

1) Bitkilerin boşaltımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Bitkilerde özel boşaltım sistemleri gelişmiştir

B)Fazla su damlamayla atılır

C)Bazı mineraller yaprak dökümü ile bitkiden uzaklaştırılır

D)Bitkiler su buharını stomaları ile atarlar

E)Bazı bitkiler köklerinden boşaltım yaparlar.

2) Aşağıdakilerden hangisi boşaltım maddesi değildir?

A) Üre

B) Ürik asit

C) Karbondioksit

D) Glikoz

E) Amonyak

3) Hemoglobin aşağıdaki maddelerden hangisiyle en kolay birleşir ve ez zor ayrılır?

A)Oksijen

B)Karbondioksit

C)Karbonmonoksit

D)Azot gazı

E)Hidrojen gazı

4) Akciğer alveolleri kılcal kan damarları bakımından çok  zengindir. Bunun canlıya sağladığı en önemli yarar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akciğerlerin beslenmesini sağlamak

B) Gaz difüzyonunu arttırmak

C) Akciğerlerin ısısını ayarlamak

D) Akciğerlerde oluşan basıncı azaltmak

E) Hepsini sağlamak

5) “Ağız ve burun boşluğunun birleştiği yerdir.Küçük dil ve bademcikler burada bulunur.Alınan havanın soluk borusuna ve besinlerinde yemek borusuna geçmesini sağlar.” Özellikleri verilen solunumla ilgili yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bronş

B) Gırtlak

C) Yutak

D) Soluk borusu

E) Burun

6) Kuşlar diğer omurgalılara göre havanın oksijeninden daha yüksek oranda yararlanırlar. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hava keselerinin olması

B) Akciğerlerinin olması

C) Uçmalarından dolayı

D) Trake solunumu yapmalarından dolayı

E) Kitapsı akciğerlerinin bulunmasından dolayı

7) Kan ile doku hücreleri arasındaki bütün madde alış-verişi aşağıdaki yapılardan hangisinde olur?

A) Atardamarlar

B)Toplardamarlar

C) Kılcaldamarlar

D) Kalp

E) Lenf damarları

8) İnsanda kalbin sağ karıncığı ile sağ kulakçığı arasında aşağıdaki yapılardan hangisi bulunur?

A) Triküsbit

B) Biküsbit

C) Perikart

D) Miyokart

E) Akciğer Atardamarı

9) I-Solungaç Solunumu II-Deri Solunumu III-Akciğer solunumu

Bir kurbağada yaşamının çeşitli evrelerinde yukarıdaki solunum tiplerinden hangileri görülür?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) Yalnız III

D) II ve III

E)  I, II ve III

10) Aşağıdakilerden hangisi akciğer yapısının bir elemanı değildir?

A) Alveol

B) Bronşcuk

C) Bronş

D) Trakeol

E) Hava kesesi

11) Akciğer, trake ve solungaçların ortak özelliklerinden 2 tanesi şunlardır:

1…………………………………………………………………………………..

2:…………………………………………………………………………………

12) Karada yaşayan omurgalı canlılarda …………………………………………………………………

……………….. için solunum organları vücudun içinde yer alır.

13) Böceklerde solunum gazları Trake Sistemi ile taşınır. Çünkü böceklerde …………………………………………………………………………………bulunmadığından dolayı oksijen kan dolaşımı ile taşınmaz

14) Lenf damarları özellikle bu damarlar içerisinde yaşayan parazitlerle tıkandığında özellikle bacaklarda aşırı şişmeler olur. Bu hastalığa …………………………………………….. adı verilir.

15) Kişide aktif bağışıklık …………………………………………………. yada ……………………………………………………. ile sağlanır.

11. SINIF BİYOLOJİ 2.DÖNEM 3.SINAV 1.YAZILI SORULARI A

Doğru Yanlış Soruları ( Her Soru 5 Puandır)

1) Büyüme hormonu STH yetişkinlerde salgılanırsa agromegali  denilen hastalık oluşur.

2) Kalın bağırsakta villuslar yoktur ve kimyasal sindirim olmaz.

3) Vagus sinirinin uyarılması kalp atışını hızlandırır.

4) CO2 miktarındaki artış bitkilerde terlemeyi hızlandırır.

5) Soğuk bölgedeki balıklar sıcak bölgelere göre daha küçüktür.

Boşluk Doldurma Soruları ( Her Boşluk 5 Puandır)

1) Pankreas özsuyundaki ………………enzimi pişmemiş nişastayı maltoz ve dekstine parçalar.

2) Kalbin kasılmasına……………… gevşemesine  ………………..denir.

3) Balina suda yaşar ve …………………….solunumu yapar.

4) Bitkilerde gaz alışverişini yapraklardaki ……………….. adı verilen yapılar sağlar.

Klasik Sorular ( Her ssoru 10 Puandır.)

1) Yağların sinirimini açıklayınız. Lenf sisteminin görevlerinden 3 tanesini yazınız.

2) CO gazı neden zehirlenmeye neden olur?

3) İnsanda O2’nin taşınmasını açıklayınız?

4) Atardamarlar ve toplardamarların yapısını karşılaştırınız.

11. SINIF BİYOLOJİ 2.DÖNEM 2.SINAV 3.YAZILI SORULARI C

1) Kandaki şeker miktarının ayarlanmasında görev yapan hormonları yazınız.(4)

2) Bir saksı bitkisi uzun süre sulanmazsa bitkide hangi hormonun miktarı yaklaşık 50 kat artar?

Bu hormonu ve kuraklığa bağlı etkilerini yazınız.(8)

3) Birbirine zıt çalışan hormon çiftlerine 2 tane örnek veriniz.(8)

4) İnsülin eksikliğine bağlı şeker hastaları nispeten zayıf olurlar. Niçin? Açıklayınız.(8)

5) Uzun kemiklerde enine ve boyuna büyümeyi ağlayan yapıların adlarını yazınız.(8)

6) Bitkilerde desteklik sağlayan yapıların adlarınız yazınız.(8)

7) insanlarda vücudun belli bölgelerinde kireçleme görülmesinin nedenini yazınız.(8)

8) İnsanın iskelet gelişiminde etkili olan hormonları yazınız.(8)

9) Hücre dışı sindirimin bir canlı için önemini yazınız.(8)

10) İnsanın sindirim sisteminde sindirilmeyen organik besin hangisidir? Bu besin diğer canlılarda nasıl sindirilir?(8)

11) Bir süt çocuğunun kemik sertleşmesinin yeterli olmadığı görülürse öncelikle ne tür besinler almalıdır. Nedeniyle birlikte açıklayınız.(8)

12) Bir çizgili kasın kasılması sırasında artan ve azalan maddeleri yazınız.(8)

13) Sindirim sistemindeki bir rahatsızlık, destek ve hareket sistemini nasıl etkiler?(8)

1. sorunun doğru cevabı 4 puan, diğer soruların doğru cevapları 8 puandır

11. SINIF BİYOLOJİ 2.DÖNEM 2.SINAV 2.YAZILI SORULARI B

A) Aşağıda Verilen Bilgileri Doğru (D) veya Yanlış (Y) Olarak İşaretleyiniz. ( Her Soru 2 Puan)

( ) 1-Balıklar ters akım sistemiyle sudaki oksijenden daha fazla yararlanır.

( )2- Bitkilerde gaz alışverişini sağlayan yapılar stoma ve lentiseldir.

( ) 3-Bir hücrelilerde gaz değişimi hücre zarından gerçekleşir.

( ) 4-Trake solunumu yapan canlıların kanındaki oksijen miktarı, solungaç solunumu yapanlardan fazladır.

( ) 5- Antibiyotik kullanımı, bağışıklığı artırır.

( ) 6-Aktif bağışıklık, pasiften uzun sürelidir.

( ) 7-Lenf sıvısında hemoglobin bulunmaz.

( ) 8-Atardamardaki kan basıncı toplardamardan fazladır.

( ) 9-Koroner damarların temel görevi miyokardı beslemektir.

( )10-Bağısaktan emilen aminoasitler, kalbe ulaşmak için peke sarnıcından geçer.

B) Aşağıda Verilen Cümlelerdeki Boşluklara Uygun

Sözcükler Yerleştiriniz. ( Her Soru 3 Puan)

1- Kan ve vücut hücreleri arasında, doku sıvısı aracılığıyla gerçekleşen solunuma …… solunum denir.

2- Ergin kurbağalarda ………. ve ……….. solunumu gözlenir.

3- ……………. solunumu yapan canlıların kanlarında solunum pigmentine rastlanmaz.

4-Kalpten çıkan kanın akciğerlere gidip yeniden kalbe dönmesine, ………….. kan dolaşımı denir.

5-Vücudun, hastalık yapıcı mikroorganizmalara karşı gösterdiği dirence …………… denir.

6-Toplardamarlardaki kan akış hızı, kılcal damarlardan ………….. dır.

7- Kalbi besleyen damarlara ……………. denir.

8- Lenf dolaşımı sırasında, kilus borusundaki lenf ilk önce ………. ……….., na taşınır.

9- Yemek borusunda ……………. hareket gözlenir.

10- Suyun, buhar halinde stomalardan dışarı verilmesine ……………. denir.

C) Aşağıdaki Soruları Cevaplayınız. ( Her Soru 3 Puan)

1) Dış solunumu açıklayınız.

2)Hayvanlarda görülen başlıca solunum tipleri hangileridir?.

3) Bitkilerde gaz değişimini hangi yapılar sağlar?.

4) Kanın görevlerinden üç tanesini yazınız?

5) Büyük kan dolaşımını açıklayınız.

6) Atar ve toplardamar arsındaki farklardan üç tanesini yaz.

7) İnsanda kalbi meydana getiren tabakaları içten dışa doğru yazınız.

8) Açık ve kapalı dolaşım arasındaki farklardan üç tanesini yazınız.

9) Kan hücrelerinden üç tanesinin ismini yazınız.

10) Lenf sistemi kaç bölümde incelenir. İsimlerini yazınız.

D) Aşağıdaki Sorularda Doğru Seçeneği İşaretleyiniz. (Her Soru 2 Puan)

1) Aşağıdaki canlılardan hangisi solunumu için gerekli oksijeni doğrudan atmosferden alamaz?

A) Kirpi

B) Balina

C) Kefal

D) Sinek

E) Timsah

2) Aşağıda verilen canlılardan hangisinin özel bir solunum organı yoktur?

A) Hidra

B) Arı

C)Semender

D) Yılan

E) Yarasa

3) Aşağıdaki canlılardan hangisinde solunum sisteminin, dolaşım sistemi ile doğrudan bir ilişkisi yoktur?

A) Balık

B) Kurbağa

C) Böcek

D) Sürüngen

E) Kuş

4) Aşağıdaki canlılardan hangisinde kan, oksijeni dokulara kadar taşımaz?

A) Balık

B) Kuş

C)Çekirge

D)Toprak solucanı

E)Sülük

5) Solunum organlarında temizlenen kan, aşağıdaki canlıların hangisinde kalbe uğramadan vücuda gönderilir?

A) Memeli

B) Yılan

C) Kurbağa

D) Balık

E) Kuş

6) Aşağıdakilerden hangisi lenf sıvısında bulunmaz?

A) Akyuvar

B) Antikor

C) Aminoasit

D) Glikoz

E) Alyuvar

7) Aşağıdaki dolaşım bölümlerinden hangisindeki kanda karbondioksit miktarı en fazladır?

A) Akciğer atardamarı

B) Karaciğer toplardamarı

C)Böbrek atardamarı

D) Akciğer toplardamarı

E) Aort damarı

8) Aşağıdakilerden hangisi kılcal damar dışına çıkamaz?

A) Glikojen

B) Aminoasit

C) Su

D) Oksijen

E) Üre

9) Aşağıdakilerden hangisi kanın pıhtılaşmasında doğrudan görevli değildir?

A) Ca++

B) Fibrinojen

C) Trombosit

D) Protrombin

E) Albumin

10) Aşağıdakilerden hangisi mideye gelen bazı mikroorganizmaların ölmesini sağlar?

A) Mukus

B) HCL

C) Pepsinojen

D) Rennin

E )Lipaz

Biyoloji konu anlatımı,videolu dersler,testler,sınav soruları,yazılı soruları