9.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 1.Yazılı Soruları B

1) Eşeyli üreme ile ilgili kısaca bilgi veriniz.(10 puan)

2) Canlıların yapısını oluşturan organik besin maddelerini enerji hammaddesi olarak kullanılışa göre sırasıyla yazınız. (10 PUAN)

3) Pentozlar ve heksozlar olarak isimlendirilen monosakkaritlerin isimlerini yazınız. ( 10 PUAN)

4) Nişasta gibi çok sayıda glikoz molekülünün dehidrasyon sentezi yaparak birbirine bağlanmasından oluşan büyük moleküle ne denir? (5 PUAN)

A) Disakkarit B) Maltoz C) Laktoz D) Glikojen E) Fruktoz

5) I. Vitamin B-1 ve Kolinle birlikte çalışarak sindirime yardımcı olur.

II.Oksijen dengesinin muhafazasına yardımcı olur,bu da beyin fonksiyonları için çok önemlidir.

III. Sağlıklı saç,cilt ve tırnaklar için gereklidir.

Kükürt minerali için yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? ( 10 PUAN)

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I,II ve III

6) I.Proteinlerin yapı taşları aminoasitlerdir.

II.Yapı maddesi olarak hücre zarının yapısına katılır.

III. Fazlası idrarla dışarı atılır.

Proteinlerle ilgili olarak, yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? (5 PUAN)

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I,II ve III

7) DNA molekülünün yapısı hakkında kısaca bilgi veriniz. ( 10 PUAN)

8) Taşıyıcı RNA (tRNA’)nın protein sentezindeki görevi nedir? ( 10 PUAN)

9) Yağların insan vücudu için önemi nedir? Kısaca anlatınız.(6 puan)

10) (HER BİRİ 4, TOPLAM 24 PUAN)

a)………………….. yağlar oda sıcaklığında katıdır. Tereyağı, kuyruk yağı, içyağı …………….. yağdır.

b) Bütün organik besinlerin temel yapısını ……………………oluşturur.

c) Canlıların kendi vücutlarında sentezleyemeyip,dışarıdan hazır aldıkları bileşikler…………………………………..dir.

d) Enzimlerin proteinden oluşan kısmına ……………… denir.

e) pH derecesi 7 den küçük olan çözeltiler …………………. (0-7) , pH derecesi 7 den büyük olan çözeltiler ……………………

(7-14).

f) Kandaki şekerin enerjiye dönüştürülmesinde … ……………………….minerali önemli bir rol alır.

9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı Soruları C

1) Bazı hayvanlarda kalp 4 odacıklıdır. Kirli ve temiz kan birbirine karışmaz. Bu tür hayvanlara …………………………………………………………….. denir.

2) Damarsız tohumsuz bitkilere örnek ………………………………………………………………. dır.

3) Öglena bazı bilim adamları tarafından hayvan sayılır. Bunun nedeni yapısında bulunan …………….

……………………………………….. dır.

4) …………………………………………………. Arkeler çöplerde ve çiftlik gübresinde yaşarlar.

5) Bakterilerin hücre duvarı …………………………………………………………… denilen polisakkaritten yapılmıştır.

6) Ampirik sınıflandırma (tanımlayınız) :…………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

7) Çekirdekte bulunan DNA, proteinlerle birlikte ………………………………………………….. yapıyı oluşturur.

8) Hücre şeklinin oluşmasında, organellerin yer değiştirmesinde hücre iskeleti yapısından ……………………………………………………………………….. görev alır.

9) Tüm hücrelerde bulunan zarsız organel …………………………………………………………… dır.

10) Büyük moleküllü sıvı maddelerin hücre içerisine alınması olayına ………………………………….

………… denir.

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

11) Ozon tabakasındaki incelmenin nedenini yazınız?

12) Su kirliliğinin önlenmesi için yapılması gerekenlerden 2 tanesini yazınız?

13) Türkiye nin ekolojik çeşitliliği hakkında bilgi veriniz?

14) İlkel kordalıların 4 özelliğini yazınız?

15) Endemik tür nedir? Açıklayınız.

İlk 10 sorunun doğru cevabı 5 puan , diğer soruların doğru cevabı 10 ar puandır.

9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı Soruları B

1) Mayoz bölünmede kromozom sayısının yarıya inmesini sağlayan olay ……………………….safhasında görülür

2) …………………………………… bölünmede kromozom sayısı sabit kalır.

3) Sinir hücrelerinde Sodyum ve Potasyum iyonlarının taşınması ……………………………………’a örnektir.

4) Salgı yapan hücrelerin salgılarını dışarıya vermesi ……………………………………… olayına örnektir

5) Oksijenli solunum ………………………………………… reaksiyona iyi bir örnektir.

6) Tür:…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

7) Şubeden takıma gidildikçe birey sayısı …………………………………………………

8) DNA virüslerine örnek ……………………………………………………. Verilebilir.

9) Alg ve Mantarların oluşturduğu birliğe …………………………………………… adı verilir.

10) Damarlı sporlu bitkilere örnek …………………………………………………………………………

……………. tir.

11) Omurgasız hayvanları sınıflandırınız?

12) Protista çeşitlerini yazınız ve birer örnek veriniz?

13) Çürükçül bakteriler hakkında bilgi veriniz?

14) Virüsler ve bakterileri karşılaştırarak aralarındaki farklardan 3 tanesini yazınız?

15) 2n=40 kromozomlu bir vücut hücresi 2 mitoz geçirirse kaç hücre oluşur ve kromozom sayıları kaç olur?

İlk on sorunun doğru cevabı 5’er puan, son beş sorunun doğru cevapları 10’ar puandır.

 

9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı Soruları A

A Aşağıdaki sorulardaki boşlukları uygun şekilde tamamlayınız.

1) DNA da …………..bazı bulunmaz.

2) Hücre dışına salgılama yapan hücre organeline………………… ……………..denir.

3) Virüslerin nükleik asidine genel olarak ……………..denir.

4) İki takım halinde bulunan kromozomlara …………………. kromozom denir.

5) Bakteriler arasında bilgi aktarımını sağlayan dairesel DNA parçacıklarına…………..denir.

6 Kökenleri farklı , görevleri aynı olan organlara …………….organlar denir.

7) Yoğurt, sirke,turşu üretiminde kullanılan

mikroorganizmalar …………………..dir.

8) ……………virüsü hem insan hem de köpeklerde parazit yaşayabilir.

9) Eş kromozomların hücrenin karşı kutuplarına çekildiği mitoz bölünmenin safhasına ……………… denir.

10) Bir canlının hayatsal olaylarını devam ettirebilmesi gerekli olan minimal enerjiye ……………….. ……………….denir.

B Aşağıdaki soruları uygun şekilde cevaplandırınız.

1) Nükleik asitlerin hangi birimleri azot atomu taşır? Bu birimler hakkında bilgi veriniz?

2) Mitokondri ve kloroplastın farkları nelerdir? Maddeler halinde yazınız?

3) Pinositoz ve fagositozu karşılaştırınız?

4) 2N=16 kromozomlu bir hücrenin mayozu sırasında ne kadar tetrat oluşur? Açıklayınız.

5) Virüslerin zorunlu parazit olmalarının nedeni nedir? Açıklayınız.

C Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği belirleyerek soruların sonunda verilen tablonun birinci hanesine yazınız.

1) Dışarıdan aldığı besini hücre içi sindirimi ile parçalayan bir canlı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Enzim sentezi yapamaz

B) Lizozom organeli bulunabilir

C) Besin kofulu görülebilir

D) Fagositoz yapabilir.

E) Heterotrof beslenir.

2)

I. Madde giriş ve çıkışının kontrol edilebilmesi

II. Osmozla suyun girişi

III. Aktif taşınma ile madde alış verişi

Yukarıdaki özelliklerden hangisi veya hangileri canlı bir hücre zarında görülebilir?

A) I,II,III B) I,III C) Yalnız III D) Yalnız I E) II,III

3) Bir amino asidin yapısında bulunan

I.Amino grubu

II.Radikal grubu

III.Kar***sil grubu

hangileri amino asitlerin farklı olmalarını sağlayan yapılardır ?

A) Yalnız II

B) I-III

C) Yalnız III

D) I-II

E) I-II ve III

4) 1-Mitokondri 2-Sentrozom3-Kloroplast

Yukardaki organellerden hangilerinde enerji üretilir?

A) 1,2 B) 1,2,3 C) Yalnız 1 D) Yalnız 3 E) 1,3

5) Hucre zarından maddelerin taşınımı

– Pasif taşıma

– Aktif taşıma

– Endositoz gibi olaylarla gerçekleşir.

Bu taşınım yollarının ortak özelliği

I. Bütün canlılarda görülmesi

II. Enerjinin kullanılması

III. Maddenin hücre içine alınabilmesi

Yukarıda verilenlerden hangisidir?

A. Yalnız IB. Yalnız IIC. Yalnız IIID. I ve IIE. I ve III

6) I. Glikoz ve oksijen yokken üreyemez.

II. Oksijen yokken glikoz eklendiğinde üreye bilir.

III. Oksijen varken glikoz eklendiğinde üreyemez.

Bir bakteri türü için yapılan yukarıdaki gözlemlerden hangisi, bu türün aerobik olmadığını söyleyebilmek için yeterlidir?

A. Yalnız I B) Yalnız IIC) Yalnız IIID) I ve II E) II ve III

7) 2N=46 olan ve peşpeşe 10 mitoz geçiren bir hücrenin kromozom sayısı kaçtır?

A) 42 B) 23 C) 12 D) 22 E) 46

8) Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünme ile ilgili bir özellik değildir?

A. Monoploid hücreler oluşur.

B. Gametleri meydana getirir.

C. Kromozom sayısı yarıya iner.

D. İnterfaz görülmez.

E. Krossing-over görülür

9.Sindirim enzimlerini hücre dışına göndererek organik maddeleri inorganik maddelere dönüştüren bakterilere ne ad verilir?

A) Patojen bakteriler B) Çürükçül (saprofit) bakteriler C) Anaerobik bakteriler D) Aerobik bakteriler E) Parazit bakteriler

10) Aşağıdakilerden hangisi insanın kolu ile homologtur?

A) Sineğin kanatları

B) Kartalın kanatları

C) Kertenkelenin arka ayakları

D) Balinanın ön yüzgeci

E) Çekirgenin ön ayakları

 

9. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 1. Yazılı Soruları C

grafik

1) Yukarıdaki grafik gelişmesini toprakta gerçekleştiren bir bitki zararlısına ait birey sayısının toprağın nem miktarına göre değişimini göstermekte. Buna göre toprağı bu bitki zararlısından tamamen temizlemek için aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır?

A) Toprağı gübrelemek

B) Toprağı iyi sulamak

C) Toprağın nem miktarını dengede tutmak

D) Toprağı havalandırmak

E) Toprağın nem miktarını azaltmak

2) Enzimlere ait;

I. Organik katalizörlerdir.

II. Tersinir reaksiyonları etkilerler

III. Yapıları proteindir

özelliklerden hangileri tüm enzimler için geçerli değildir?

A) II ve III B) I ve II C) Yalnız I D) Yalnız III E) Yalnız II

3) İçinde nişasta, protein, yağ gibi moleküllerin bulunduğu bir ortama koyulan hücre, bu molekülleri;

I. Difüzyon II. Aktif taşıma III. Pinositoz

olaylarından hangileri ile alabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

4) Glikoz, aminoasit, yağ asidi gibi küçük molekülleri, vitaminlerden ayıran;

I. Hücre zarından geçebilmeleri II. Organik moleküller olmaları III. Enerji gereksiniminde kullanılmaları şeklindeki özelliklerden hangileridir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III

5) Bir DNA molekülünde tüm nukleatit sa-yısı 1800 ve A/G=3 ise bu DNA molekülün-de toplam nükleatit sayısı kaçtır?

A) 2800 B) 3000 C) 3600 D) 4800 E) 5200

6) Aşağıdaki hücresel yapılardan hangisi yağ ve hormon sentezleyen hücrelerde daha çok görülür?

A) Mitokondri

B) Lizozom

C) Endoplazmik retikulum

D) Ribozom

E) Golgi organeli

7) Mikroskopta incelenmekte olan hücrelerin bulunduğu ortama, aşağıdakilerden hangisini eklememiz gerekir ki hücrelerde plazmoliz görülsün?

A) Stoplazmaya eş yoğunlukta olan sıvıyı

B) Sindirim enzimleri içeren sıvıyı

C) Stoplazmaya göre hipotonik bir sıvıyı

D) Arı suyu

E) Yoğun tuzlu suya

8) Baygınlık geçiren bir insana çabucak şeker verilmesi gerekiyorsa aşağıdakilerden hangisini kullanmak en uygun olur?

A) Sakkaroz

B) Maltoz

C) Glikoz

D) Laktoz

E) Nişasta

9) Bazı bakteri hücrelerinin ezilmesi ile elde edilen sıvılara glikoz ilave edilince dışarıya karbondioksit verdikleri görülmektedir. Bu durum kullanılan sıvıda neyin bulunduğunu kanıtlar?

A) Enzimlerin

B) Vitaminlerin

C) DNA’ların

D) Proteinlerin

E) Hormonların

10) Ökaryot hücrelerde genetik özelliklerin yavru hücrelere aktarılması sırasında aşağıdakilerden hangisine rastlanılmaz?

A) ATP harcanır

B) Hücre bölünmesi olur

C) DNA eşlenmesi olur

D) Mutasyon olabilir

E) Modifikasyon olabilir.

9. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 1. Yazılı Soruları C

1) Hücrenin nişastayı, yağ ve virüsü alması hangi yolla olur?

2) Ökaryot hücre nedir? Açıklayın ve bir örnek verin.

3) Mayoz’un Anafaz I safhasını şekil çizerek açıklayın.

4) Bir canlının sinir hücrelerinde 14 kromozom bulunuyor. Bu canlının kıkırdak doku hücresinde kaç kromozom bulunur?

5) Ekzositoz nedir?

6) Homolog kromozom nedir?

7) Hücre neden bölünür?

8) Mitoz bölünmenin özelliklerinden “5” tanesini yazınız.

9) Hayvan hücresi hipotonik ortama bırakılırsa ne gibi değişiklikler gözlenir?

10) Tatlı veya tuzlu besinler tüketildiği zaman daha fazla su içme isteği duyarız. Bunun nedenini açıklayınız?

(Her soru 10 Puandır)

9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Yazılı Soruları A

1) Hayvan hücresinde bulunan organellerden 7 tanesinin adlarını yazarak görevlerini açıklayınız.

2) Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

a) ……………………… hayvan hücrelerinde dıştan içe doğru boğumlanma şeklinde

b) Üreme hücreleri …………………. bölünmeyle oluşturulur.

c) Homolog kromozomlar birbirlerine tutunarak dört kromatitli ve iki kromozomlu …………. Oluştururlar

d) İnterfazdan sonra, ………………. bölünmesi (karyokinez) ve ……………………….. bölünmesi (sitokinez) olmak üzere iki

e) Gelişmiş canlıların vücut hücrelerindeki kromozom sayısı …………….. (2n).

f) Kromozomlar tetrat oluşturduğu sırada kardeş olmayan kromatitler bir çok noktadan birbirlerine temas eder. Bu

g) Kromozomlar en belirgin halini …………… alırlar.

h) Basit yapılı tek hücreli canlılarda, çoğalma sırasında, hücre bölünürken çekirdek zarı kaybolmaz. Bu bölünme tipine

ı) Hücre ilk defa 1665 yılında bir ingiliz bilim adamı olan ………. ………….. tarafından ölü mantarda boş odacık halinde

i) Belirgin bir zarla çevrili çekirdeği olmayan veribozom dışında organelleri bulunmayan hücrelere ……… hücre denir.

j) Zarla çevrili belirgin bir çekirdeği ve organelleri olan hücrelere ………… hücre denir.

İlk defa 1665 yılında Robert Hook, mantar dokusunu incelemiş gözlemlediği yapılarda küçük boşluklar görmüş ve

gördüğü bu boşluklara içi boş odacıklar anlamına gelen ……………… demiştir.

k) ………………bitkilerde sarı, kırmızı, turuncu renkte olan plastidlerdir.

l) Üst üste 3 mitoz bölünme geçiren bir hücrede sonuçta ……… hücre oluşur.

m) Sperm ve yumurta birleşerek ……………. oluşturur. Böylece neslin kromozom sayısı korunmuş olur.

n) ………….—> Doku —> ……………..—> Sistem —> …………….

3) Ökoryot bir hücrede aşağıdakilerden hangisinin karşısındaki olayla ilişkisi yoktur?

A) Ribozom—————-Protein sentezi B)Hücre zarı—————-ATP sentezi

C) Mitekondri—————Hücre Solunumu D) Çekirdek—————-Bölünme

4) Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünmeyi mitoz bölünmeden ayıran özelliktir?

A) Homolog kromozomların ayrılması

B) Metafazda kromozomların ekvator düzleminde dizilmesi

E) Bölünme sırasında çekirdekçiğin kaybolması5)Aşağıda mayoz bölünmeyle ilgili bazı özellikler verilmiştir:

– Kromozomlar tetrat oluşturur. -Kromozomlar arasında gen alış verişi olur.

– DNA’lar eşlenir. -Homolog kromozomlar kutuplara çekilir.

– Kromozomların etrafında çekirdek zarı oluşur.

5) Aşağıda hücre bölünmesiyle ilgili verilen safhalardan hangisinin Özelliği verilmemiştir?

A) İnterfaz B) Profaz C) Anafaz D) Telofaz E) Metafaz

6) Aşağıdaki hücre yapılarından hangisinin karşısındaki olayla ilişkisi yoktur?

A) Golgi aygıtı —————-salgılama B)Hücre zarı—————-madde alınımı

C)Ribozom—————-Protein sentezi D) Lizozom—————-yağ sentezi

E) Mitekondri—————-enerji üretimi

7) Kromozomlar analiz edildiğinde yapısında aşağıdakilerden hangisinin bulunmadığı görülür?

A)Amino asit B) Fosfat C)Deoksiriboz şekeri D)Azotlu baz E) Vitamin

8) Bitki ve hayvan hücresi arasındaki farklardan 5 tanesini yazınız.

9.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 3.Yazılı Soruları A

Doğru Yanlış Soruları ( Her Soru 4 Puandır)

1) Ribozomlar;ribozomal RNA,DNA ve proteinlerden yapılmışlardır.

2) Lökoplastlar renksiz plastitler olmalarına rağmen ışık alırlarsa yeşil renkli kloroplastlara dönüşebilirler.

3) Kromoplast,fotosentez olayının gerçekleştiği ve serbest oksijenin üretildiği organeldir

4) Çift çenekli bitkilerin yaprakları ağsı damarlıdır.

5) Böcekler trake solunumu yaparlar.

Çoktan Seçmeli Sorular ( Her Soru 4 Puandır)

6) Mantarlar alemindeki canlılar,aşağıdaki hangi özellikleri nedeniyle bitkiler alemindeki canlılardan farklılık

A)Sporla üreyebilmeleri B)Heterotrof beslenmeleri C)Ökaryot yapıda olmaları

D)Oksijenli solunum yapabilmeleri E)Hücre çeperi içermeleri

7) 1-Zatürre 2-Amipli dizanteri 3-Sıtma

Yukarıdaki hastalıklardan hangileri protista alemindeki canlılar tarafından oluşturulur?

A)Yalnız 1 B)Yalnız 2 C)Yalnız 3 D)1 ve 2 E)2 ve 3

8) Aşağıdaki özelliklerden hangisi omurgasız hayvanların hiçbir grubunda görülmez?

A)Sırt ipliği(notokord) B)Akciğer solunumu C)Açık dolaşım

D)İskelet E)İç döllenme

9) Aşağıdakilerden hangisi tek çenekli bitkilerle çift çenekli bitkilerin ortak özelliklerinden birisidir?

A)Yaprakların paralel damarlı olması B)Köklerin saçak kök şeklinde olması E)Yaprakların saplı olması

C)Tohumlarının meyve tarafından çevrilmiş olması D)Gövdede kambiyumun bulunması

10) Bilimsel sınıflandırmaya göre aşağıda verilenlerden hangisi,mantarlar aleminde incelenen bir canlı grubu değildir?

A)Maya mantarları B)Küf mantarları C)Şapkalı mantarlar D)Pas mantarları E)Cıvık mantarlar

Boşluk Doldurma Soruları ( Her Soru 4 Puandır)

11) Balıklar,kurbağalar,sürüngenler,kuşlar ve memeliler ……….. hayvanlar grubunda incelenir.

12) Hastalık yapan parazit bakterilere ………… bakteriler adı verilir.

13) Uygun olmayan ortamlarda bazı bakteriler ısıya ve kuraklığa dayanıklı ……… oluşturur.

14) Kökenleri farklı,görevleri aynı olan organlara ………. organlar denir.

15) Kuşlar ……….. solunumu yaparlar.

Klasik Sorular ( Her Soru 10 Puandır)

16) Çift çenekli bitkilerin genel özelliklerinden iki tanesini yazınız.

17) Eklembacaklıların genel özelliklerinden 3 tanesini yazınız.

18) Hayvanlar alemini sınıflandırınız ve hepsine birer örnek veriniz.

19) Eğrelti otlarını kısaca açıklayınız.

9.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 2.Yazılı Soruları C

1) Proteinlerin yapısında karbon, hidrojen ve oksijenden başka daima ……………………… bulunur.

2) Hücrenin yapım, yıkım ve dönüşüm reaksiyonlarının hepsine birden ……………………. adı verilir.

3) Enzimler reaksiyonların ………………………. artırırlar.

Boşluğu uygun kelimeyle doldurunuz.

4) (……) Karbonhidratlar yapıcı-onarıcı olarak kullanılmazlar.

5) (……) Linoleik asit ve palmitik asit bir doymamış yağ asidi örneğidir.

Cümlenin başındaki boşluğa doğru ise “D” yanlış ise “Y” harfi koyun.

6) Enzimlerin çalışması hızı, aşağıdaki faktörlerden hangisinden etkilenmez?

A)Ortamın asitliği B) Ortamın bazlığı C) Glikozun bulunması D) Su E) Enzim miktarı

7) Eksikliğinde kansızlık hastalığına neden olan vitamin hangisidir?

A) B1 vitamini B) B12 vitamini C) B2 vitamini D) B6 vitamini E) B5 vitamini

8) Hayvansal hücreler; I. Provitamin A II. Glukoz III. Protein IV. Enzim

moleküllerinden hangilerini değiştirmeden doğrudan hücre içerisine alınabilir.

A) Yalnız III B)I ve II C) III ve IV D) I ve IV E) Yalnız II

9) Proteinlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Gerekirse enerji vericidirler B) Yapıcı-onarıcıdırlar C) Enzimlerin yapısına katılırlar

D) Hücre çeperinin yapısına katılırlar E) Hücre zarının yapısına katılırlar.

10) Aşağıdaki moleküllerden hangisindeki bağ diğerlerinden farklıdır?

Glikojen B Selüloz C) Maltoz D) Fibrinojen E) Nişasta

11) Proteinlerin görevlerinde dört tanesini yazınız?

12) 120 molekül dissakkariti ve 32 molekül yağ molekülünü parçalamak için kaç molekül su ihtiyacımız vardır?

13) A vitaminin vücuttaki görevi nedir?

14) Doğada kaç çeşit aminoasit vardır? İnsan vücudunda kaç tanesi sentezlenemez?

Not ) 11, 12, 13, 14. soruları 10, diğer sorular 6’şar puandır. Soruların doğru cevabına puan verilecektir.